Algemene Voorwaarden Young Ambition

Versie datum: september 2021

Definities

 1. YA: Young Ambition B.V., KVK-nummer: 76606120
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met YA een overeenkomst heeft gesloten of een overeenkomst wenst te sluiten.
 3. Deelnemer: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de diensten van YA afneemt of daaraan deelneemt.
 4. Begeleider: de jongerencoach, professional, workshopleider of vrijwilliger die wordt ingezet tijdens het traject of event.
 5. Overeenkomst: een contract tussen Opdrachtgever en YA betreffende een overeengekomen dienstverlening. Dit kan zowel gaan om een los traject als om een event of project.
 6. Traject: de individuele begeleiding van een jongere.
 7. Event: de begeleiding en organisatie van een activiteit voor een groep voor een of meerdere dagen.
 8. Project: meerdere trajecten in dezelfde categorie die onder één noemer plaatsvinden.

Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever en/of deelnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door YA zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 4. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever en/of deelnemer zullen al deze opdrachtgevers/deelnemers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever/deelnemer rusten.
 5. YA ondersteunt jongeren bij het maken van studie- en beroepskeuzes en het opdoen van vaardigheden om te werken aan hun toekomstperspectief. Dit doen wij door middel van individuele coaching, groepstrajecten en events.
 6. Door de Deelnemer in vertrouwen aan YA of de begeleider vertelde of op een andere manier medegedeelde feiten worden door YA vertrouwelijk behandeld, tenzij YA dit niet in het belang van Deelnemer of derden acht. Indien hiervan sprake is deelt YA dit aan de betrokken Deelnemer mede.
 7. Om de kwaliteit van de begeleiding optimaal te kunnen houden, zijn wij afhankelijk van de medewerking van de Deelnemer. Indien een Deelnemer niet voldoende meewerkt, kan YA de kwaliteit niet waarborgen.
 8. Het intellectueel eigendom van YA, waaronder onze methodieken en materialen, mag nooit zonder toestemming van YA worden gebruikt of verspreid.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt per e-mail tot stand. De Opdrachtgever krijgt een bevestiging per e-mail toegezonden.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een traject, project of event. De duur van de activiteit wordt van tevoren gecommuniceerd door YA.
 3. Indien een traject bestaat uit meerdere ontmoetingsmomenten, op verschillende dagen, geldt dat het traject is aangevangen na de tweede ontmoeting.
 4. Het aantal Deelnemers dat is afgesproken in de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zal leidend zijn voor de hoogte van de factuur. Indien er uiteindelijk minder Deelnemers in het project deelnemen, doordat Opdrachtgever er niet voldoende heeft aangemeld, zal YA zich beroepen op het oorspronkelijk afgesproken aantal Deelnemers.
 5. Indien de Deelnemer een particuliere klant is en de activiteit zelf betaalt en de overeenkomst tot stand is gekomen via het internet of per telefoon, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wil ontbinden geschiedt dit telefonisch via06-28804621 of per e-mail: info@youngambition.nl. Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat de bevestiging van de overeenkomst per e-mail is toegezonden. Voor de termijnberekening wordt de dag waarop de herroepingstermijn ingaat, niet meegerekend. Zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende activiteit is bijgewoond, dient de opdrachtgever bij het herroepen de kosten van het gedeelte van het reeds uitgevoerde naar evenredigheid vergoeden.
 6. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk af te zien van zijn herroepingsrecht wanneer de activiteit volledig binnen de bedenktijd zal zijn uitgevoerd.

Tarieven

 1. Offertes en prijsopgaven door YA zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Betaling van een project vindt plaats na aanvang van het project tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor het aanleveren en tijdig wijzigen van de juiste (adres)gegevens t.b.v. de facturatie en contact.
 5. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van YA binnen twee weken na factuurdatum aan YA schriftelijk kenbaar te maken.
 7. Bij elke overschrijding van de uiterste betalingstermijn die is aangegeven in de betalingsherinnering, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van YA noodzakelijk is en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval van verzuim zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook in, van YA op de Opdrachtgever direct en in het geheel opeisbaar. Indien YA overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

Annuleringsvoorwaarden

 1. YA behoudt zich het recht voor projecten, trajecten en losse afspraken kosteloos te annuleren of te verzetten in geval van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan YA, waardoor YA haar opdracht niet naar behoren uit kan voeren.
 2. Bij annulering door Begeleider van een activiteit wordt de activiteit op korte termijn opnieuw ingepland. YA is hiervoor, onafhankelijk van de termijn waarop de Begeleider zich heeft afgemeld, niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor eventueel reeds gemaakt kosten door Opdrachtgever en/of Deelnemer.
 3. Bij annulering van een project, event, traject of afspraak door Opdrachtgever of Deelnemer is YA, onafhankelijk van de termijn waarop de Opdrachtgever of Deelnemer zich heeft afgemeld, niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor eventueel reeds gemaakt kosten door Begeleider.
 4. a. Bij annulering door Opdrachtgever na aanvang van een traject (zie pagina 1: ‘De overeenkomst’ lid 3) is Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.
  b. Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van een project binnen een week voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde activiteit verschuldigd, bij annulering langer dan een week voor aanvang voor deze activiteiten maximaal 50%.
  c. Bij annulering van een event binnen 21 dagen voor aanvang van het event is Opdrachtgever 100% van de kosten van de offerte verschuldigd. Bij 22 tot 60 dagen is dit 50% van de prijs op de offerte.

Beëindiging van de overeenkomst

 1. YA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindiging indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door YA verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. YA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindiging indien Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk wordt nagekomen.
 3. Zowel YA als Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Aansprakelijkheid

 1. YA zal er in alle redelijkheid alles aan doen om de begeleiding te laten slagen. De Deelnemer blijft zelf altijd verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is YA nimmer aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit de Overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van YA is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico.
 4. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
 5. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
 6. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Begeleider heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
 7. YA is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen.

Recht, klachten en geschillen

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen YA en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Indien YA en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, dienen zij dit eerst te trachten op te lossen in overleg. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (06-2880 4621) of per e-mail (info@youngambition.nl) waarbij kan worden gevraagd naar de directeur. We streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 4 weken) en naar een oplossing naar tevredenheid. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit doen wij op dezelfde manier als voor trajecten, zoals beschreven in het cookie- & privacy verklaring.
 3. Indien onderling overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, kan de klant of Young Ambition zich richten tot De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Indien Young Ambition zich wil richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij Young Ambition is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Young Ambition aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Eventuele consequenties worden door Young Ambition snel afgehandeld. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Young Ambition bij de Geschillencommissie ingediend te worden. De klant ontvangt zowel een toelichting van het verdere onderzoek als de tijd die nodig is om dit uit te voeren. De klant krijgt een indicatie wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.

Nietige bepaling

 1. Indien enig beding van deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt, laat dit dan de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Vaart gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zoveel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.