Algemene Voorwaarden Young Ambition

Definities
1. YA: Young Ambition B.V., KVK-Nummer: 76606120
2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met YA een overeenkomst heeft gesloten of een overeenkomst wenst te sluiten.
3. Deelnemer: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de diensten van YA afneemt.
4. Vrijwilliger: de Professional, workshopleider of vrijwilliger die wordt ingezet tijdens het traject.
5. Overeenkomst: een contract tussen Opdrachtgever en YA betreffende een overeengekomen dienstverlening. Dit kan zowel gaan om een traject als om een project.
6. Traject: de specifieke begeleiding van één jongere of één groep;
7. Project: een reeks trajecten in dezelfde categorie die onder één noemer plaatsvinden.

Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten.
2. YA ondersteunt jongeren bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Dit doen wij door middel van individuele- en groepstrajecten.
3. Door de Deelnemer in vertrouwen aan YA of de vrijwilliger vertelde of op een andere manier mede gedeelde feiten worden door YA vertrouwelijk behandeld, tenzij YA dit niet in het belang van Deelnemer of derden acht. Indien hiervan sprake is deelt YA dit aan de betrokken Deelnemer mede.
4. Om de kwaliteit van de begeleiding optimaal te kunnen houden, zijn wij afhankelijk van de medewerking van de Deelnemer. Indien een Deelnemer niet voldoende meewerkt, kan YA de kwaliteit niet waarborgen.
5. Het intellectueel eigendom van YA, waaronder onze methodieken en materialen, mag nooit zonder toestemming van YA worden gebruikt of verspreid.

Verwerking en beveiliging gegevens
1. YA verwerkt in veel gevallen persoonsgegevens om de begeleiding van de deelnemers mogelijk te maken en de kwaliteit te waarborgen.
2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met het verwerken van persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
3. YA vraagt waar mogelijk schriftelijke toestemming aan de Deelnemer / Vrijwilliger voor het verwerken van de persoonsgegevens tijdens de intake.
4. Op de verwerking en beveiliging van onze gegevens is onze privacy policy van toepassing. In deze policy is omschreven hoe de deelnemer inzage kan verkrijgen in zijn/haar gegevens en hoe de andere rechten voortvloeiend uit de AVG kunnen worden verkregen. De policy is te vinden op de website van YA.

De overeenkomst
1. De overeenkomst komt per e-mail tot stand. De Opdrachtgever krijgt een bevestiging per e-mail toegezonden.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor één project of één traject. De duur van het project of traject wordt van te voren gecommuniceerd door YA.
3. Indien een traject bestaat uit meerdere ontmoetingsmomenten, op verschillende dagen, geldt dat het traject is aangevangen na de eerste ontmoeting.
4. Het aantal Deelnemers dat is afgesproken in de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zal leidend zijn voor de hoogte van de factuur. Indien er uiteindelijk minder Deelnemers in het project deelnemen, doordat Opdrachtgever er niet voldoende heeft aangemeld, zal YA zich beroepen op het oorspronkelijk afgesproken aantal Deelnemers.

Tarieven
1. Offertes en prijsopgaven door YA zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Betaling van een project vindt plaats na aanvang van het project tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor het aanleveren en tijdig wijzigen van de juiste (adres)gegevens t.b.v. de facturatie en contact.
5. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van YA binnen twee weken na factuurdatum aan YA schriftelijk kenbaar te maken.
7. Bij elke overschrijding van de uiterste betalingstermijn die is aangegeven in de betalingsherinnering, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval van verzuim zijn alle vorderingen dan ook van YA op de Opdrachtgever direct opeisbaar. Indien YA overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Annuleringsvoorwaarden

1. YA behoudt zich het recht voor projecten, trajecten en losse afspraken kosteloos te annuleren of te verzetten in geval van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan YA, waardoor YA haar opdracht niet naar behoren uit kan voeren
2. Bij annulering door Vrijwilliger van een activiteit wordt de activiteit op korte termijn opnieuw ingepland. YA is hiervoor, onafhankelijk van de termijn waarop de Vrijwilliger zich heeft afgemeld, niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor eventueel reeds gemaakt kosten door Opdrachtgever en/of Deelnemer.
3. Bij annulering van een project, traject of afspraak door Opdrachtgever of Deelnemer is YA, onafhankelijk van de termijn waarop de Opdrachtgever of Deelnemer zich heeft afgemeld, niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor eventueel reeds gemaakt kosten door Vrijwilliger.
4. Bij annulering door Opdrachtgever of Deelnemer van een project of traject binnen een week voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd. Bij annulering langer dan een week voor aanvang voor deze activiteiten maximaal 75%. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de activiteit maximaal 50%.
5. Bij annulering door Opdrachtgever na de aanvang van een traject (zie: ‘De overeenkomst’ lid 3) is Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Beëindiging van de overeenkomst
1. YA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindiging indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door YA verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. YA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindiging indien Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk wordt nagekomen.
3. Zowel YA als Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Aansprakelijkheid
1. YA zal er in alle redelijkheid alles aan doen om de begeleiding te laten slagen. De Deelnemer blijft zelf altijd verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
2. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
3. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
4. YA is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Vrijwilliger heeft genomen, al dan niet in overleg met YA.
5. YA is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen.

Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen YA en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
2. Indien YA en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, dienen zij dit eerst te trachten op te lossen in overleg.
3. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.