Klachtenprocedure

Recht, klachten en geschillen

  1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen YA en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  2. Indien YA en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, dienen zij dit eerst te trachten op te lossen in overleg. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (06-2880 4621) of per e-mail (info@youngambition.nl) waarbij kan worden gevraagd naar de directeur. We streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 4 weken) en naar een oplossing naar tevredenheid. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit doen wij op dezelfde manier als voor trajecten, zoals beschreven in het cookie- & privacy verklaring.
  3. Indien onderling overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, kan de klant of Young Ambition zich richten tot De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Indien Young Ambition zich wil richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij Young Ambition is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Young Ambition aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Eventuele consequenties worden door Young Ambition snel afgehandeld. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Young Ambition bij de Geschillencommissie ingediend te worden. De klant ontvangt zowel een toelichting van het verdere onderzoek als de tijd die nodig is om dit uit te voeren. De klant krijgt een indicatie wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.